Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Fund Forum Analiz Online

Spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Analizy Online”) informuje, że w związku ze zgłoszeniem udziału w organizowanym przez Analizy Online wydarzeniu – [Fund Forum Analiz Online/edycja 9] – przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.

Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest organizator Fund Forum: spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360084, NIP 1132271535, REGON 016419531.

Kontakt: tel./fax: (22) 431 82 93, e-mail: kontakt@analizy.pl.

Kto poza tym ma dostęp do danych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być w niezbędnym zakresie także dalsze podmioty realizujące określone czynności pomocnicze w związku z przeprowadzeniem Fund Forum, jak np. agencje eventowe i marketingowe, dostawcy usług IT, itp.

Jakie dane są przetwarzane? Na jakiej podstawie są zbierane?

Dane niezbędne do udziału w Fund Forum:

Dodatkowe dane osobowe, inne sposoby i cele przetwarzania:

Jakie przysługują mi prawa?

Podstawowe uprawnienia:

Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych( https://uodo.gov.pl/pl/83/155) W przypadku danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub wyrażonej zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

Prawo do sprzeciwu:

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niezbędności ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw. Uniemożliwi to Analizom Online dalsze przetwarzanie tych danych w objętym sprzeciwem zakresie, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wycofanie zgody:

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane. W podstawowym zakresie będzie to okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia, rozliczenia i udokumentowania Fund Forum, a ponadto okres upływu wchodzących w rachubę okresów przedawnienia. Z uwagi na specyfikę poszczególnych celów (np. w zakresie korzystania z utrwalonych materiałów dokumentujących wydarzenie) przechowywanie danych może mieć niekiedy charakter bezterminowy, do ustania ich użyteczności.

Czy jest to konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale we wskazanym zakresie niezbędne do udziału w Fund Forum – o ile dane te nie zostały uprzednio przekazane przez podmiot trzeci. Natomiast podanie dodatkowych, niewymaganych danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego ani warunku zawarcia umowy, a osoba, której dane te dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. W zależności od okoliczności, konsekwencją niepodania takich danych może być ograniczenie dostępu do niektórych wydarzeń dodatkowych w ramach Fund Forum.

Skróty:
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).