Polityka prywatności z dnia 17.01.2020 r.

 1. WPROWADZENIE

  Przykładamy wielką wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników witryny internetowej www.fundforum.pl („Witryna”). Z tego względu opracowaliśmy niniejsze zasady ochrony prywatności („Polityka Prywatności”), mające w jasny sposób przedstawiać sposób funkcjonowania Witryny, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Witryny.

  Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Fund Forum Analiz Online znajdą Państwo tutaj.

 2. KIM JESTEŚMY?

  Właścicielem witryny jest spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, organizator konferencji Fund Forum.

 3. WITRYNA

  Witryna jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób, które ją odwiedzają („Użytkownicy”), na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Fund Forum („Regulamin”).

 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  W ramach funkcjonowania Witryny na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

  1. Kto zbiera moje dane osobowe?

   Administratorem danych osobowych jest spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, NIP 1132271535, kapitał zakładowy 119.783,20 zł (w pełni opłacony) („Analizy Online”).

  2. Kto poza tym będzie odbiorcą moich danych osobowych?

   Możemy udostępnić dane następującym odbiorcom:

   1. naszym wyselekcjonowanym podwykonawcom świadczącym usługi pomocnicze, w szczególności usługi eventowe, marketingowe i informatyczne (zob. także informacje w punkcie V Polityki Prywatności), a ponadto także księgowe, prawne itp.,
   2. podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.
  3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

   Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Witryny w ramach oferowanych funkcjonalności.

   Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane:

   1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Analizy Online (w szczególności takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Witryny, poprawa jakości świadczonych usług, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing);
   2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należą Analizy Online (w szczególności w zakresie rozwoju działalności i marketingu);
   3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Analizach Online.
  4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

   Dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

   1. zgoda Użytkownika – jeżeli Użytkownik w celu ułatwienia świadczenia usług podaje dodatkowe dane lub w innych przypadkach wymagających uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   2. w przewidzianych prawem przypadkach, konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Analizach Online – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   3. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez Analizy Online, w szczególności takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Witryny, poprawa jakości świadczonych usług, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   4. konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy spółka Analizy Online S.A. (w szczególności w zakresie rozwoju działalności i marketingu) – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  5. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

   Gromadzenie danych o Użytkownikach przez Analizy Online w ramach udostępniania im Witryny może w pierwszym rzędzie wynikać z funkcjonowania plików cookies i innych technologii pomiaru i kontroli ruchu zastosowanych w Witrynie (patrz pkt V Polityki Prywatności).

   Zebranie danych może także nastąpić poprzez ich dobrowolne podanie przez Użytkownika za pomocą przewidzianych do tego formularzy (formularze zakupu, formularze konkursowe itp.).

   W toku zakupu biletów mogą być zbierane m.in. następujące dane:

   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. nr telefonu;
   4. adres (oraz inny adres do wysyłki);
   5. dane przedsiębiorstwa (firma, NIP, adres – dane do faktury).

   W niektórych przypadkach, np. w razie chęci umożliwienia przez danego Użytkownika udziału w wydarzeniach organizowanych przez Analizy Online osobom innym niż ten Użytkownik lub inni Użytkownicy (przykładowo: w razie zakupu biletów w imieniu określonego podmiotu na rzecz pracowników i współpracowników tego podmiotu), Użytkownik ma możliwość podania danych tych osób za pomocą przewidzianych do tego formularzy. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Fund Forum Analiz Online znajdą Państwo tutaj.

   W związku z udziałem w konkursach mogą być zbierane m.in. następujące dane:

   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. informacje o miejscu pracy (firma, stanowisko);
   4. adres (oraz inny adres do wysyłki);
   5. rozwiązania zadań konkursowych.
  6. Jakie przysługują mi prawa?

   W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub wyrażonej zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

   Prawo do sprzeciwu:

   W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niezbędności ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego sprzeciw. Uniemożliwi to Analizom Online dalsze przetwarzanie tych danych w objętym sprzeciwem zakresie, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Prawo do wycofania zgody:

   W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

  7. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

   Dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik korzysta z Witryny, oraz przez czas określony przepisami prawa. Dodatkowo dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

  8. Czy jest to konieczne?

   Korzystanie z Witryny w zakresie zapoznawania się z prezentowanymi materiałami informacyjnymi, marketingowymi itp. nie wymaga podawania przez Użytkownika identyfikujących go danych osobowych. Użytkownicy Witryny pozostają wówczas anonimowi. To, kiedy i w jakim zakresie Analizy Online dokonają ich identyfikacji i będą gromadzić ich dalsze dane osobowe, zależy w pierwszym rzędzie od ich decyzji. Ze względu na funkcjonowanie plików cookies i innych technologii pomiaru i kontroli ruchu zastosowanych w Witrynie (patrz pkt V Polityki Prywatności), zbieranie niektórych danych o Użytkowniku w sposób domyślny może jednak wynikać z jego zachowania w obrębie Witryny oraz stosowanych przez niego środków technicznych (w tym np. ustawień prywatności przeglądarki internetowej, stosowanych wtyczek itp.).

   Podanie danych identyfikujących Użytkownika (np. za pomocą przewidzianych do tego formularzy, takich jak formularze zakupu, formularze konkursowe, itp.) pozostaje dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na potrzeby korzystania z określonych funkcjonalności Witryny (zakup biletów, udział w konkursach itd.). Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z takich funkcjonalności. Ewentualne podanie dalszych, niewymaganych w tym kontekście danych następuje w pełni dobrowolnie, zaś brak ich podania nie uniemożliwia korzystania z Witryny.

 5. PLIKI COOKIES ORAZ INNE TECHNOLOGIE KONTROLUJĄCE RUCH

  1. Czy Witryna wykorzystuje pliki „cookies”?

   Witryna wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne technologie kontrolujące ruch. Rozpoczynając korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania z Witryny w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Witrynę, jaki i powiązane z Witryną systemy innych podmiotów.

  2. Czym są pliki „cookies”?

   Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach „cookies” zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies” możliwa jest także analiza aktywności Użytkowników w Witrynie. Pliki „cookies” mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Witryny) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie w Witrynie).

   Pliki „cookies” wykorzystywane przez Witrynę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Witryny oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu poprawy jakości świadczonych usług i dopasowania usług i informacji do Użytkownika.

   Nie wszystkie wykorzystywane przez Witrynę technologie kontroli ruchu polegają wyłącznie na zapisywaniu plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika. Niektóre z nich polegają na analizie informacji odbieranych przez urządzenia i oprogramowanie obsługujące Witrynę, np. informacji dotyczących urządzenia i oprogramowania używanego przez Użytkownika, w tym m.in. systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, oraz innych tego rodzaju informacji, których przesyłanie wynika z rozwiązań i standardów technicznych funkcjonujących w sieci Internet. W zależności od zastosowanej technologii, uzyskane z jej użyciem dane mogą być łączone z danymi uzyskanymi dzięki wykorzystaniu innych narzędzi, w tym także plików „cookies”.

  3. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Witrynę technologii kontrolujących ruch oraz plików „cookies”.

   Używane pliki „cookies” i inne technologie Cel Jak długo plik „cookies” pozostaje na urządzeniu Szczegóły dotyczące plików „cookies” oraz innych technologii
   Analizy ruchu Dostarczenie anonimowych, zagregowanych informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu wizyt Użytkowników na Witrynie Stałe, sesyjne Google Analitycs: Po więcej informacji o Google Analytics kliknij tutaj.
   Funkcjonalność: dzielenie się informacjami Umożliwienie dodawania wydarzenia do kalendarza Użytkownika Stałe, sesyjne AddEvent.com: Po więcej informacji o AddEvent kilknij tutaj
  4. Czy jest to konieczne?

   Każdy Użytkownik może zapobiec umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z Witryny, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych poprzez Witrynę.

   Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający umieszczenie plików „cookies” w pamięci urządzenia uznaje się za wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie plików „cookies” przez Witrynę.

   Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmiany ustawień obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

   1. Firefox;
   2. Chrome;
   3. Internet Explorer;
   4. Microsoft Edge;
   5. Opera;
   6. Safari.
 6. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I LINKI DO INNYCH STRON OSÓB TRZECICH

  W ramach Witryny mogą być na różne sposoby wykorzystywane technologie udostępniane przez dostawców mediów społecznościowych, np. w celu dzielenia się treściami zamieszczanymi w Witrynie, promocji Witryny i udoskonalania jej działania. W Witrynie mogą zostać umieszczone linki do popularnych serwisów internetowych tego rodzaju.

  W Witrynie mogą ponadto zostać umieszczone łącza prowadzące do innych witryn. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze z Witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały znajdujące się na innych witrynach.

  Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza znajdują się na Witrynie, mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy, by Użytkownik łącząc się z inną witryną zawsze zapoznawał się z obowiązującą w niej polityką prywatności.

 7. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

  Analizy Online zapewniają, że dokładają starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Analizy Online wdrażają środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika korzystającego z Witryny przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

  Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie z Witryny poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

  1. szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);
  2. możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane;
  3. możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych stron do złudzenia przypominających Platformę, służących do wyłudzenia danych Użytkownika, w tym hasła;
  4. możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

  Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej ryzyk, rekomendujemy stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

  1. Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń.

   1. w miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi‑Fi);
   2. rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane zapory sieciowe), jak i przesył danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN).
  2. Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści:

   1. w celu bezpiecznego logowania się do Witryny należy sprawdzić czy wywołano właściwą stronę:

    1. nie rekomenduje się przechodzenia na strony wymagające logowania z wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej;

    2. należy zweryfikować adres Witryny i protokół połączenia, a w szczególności to, czy adres strony panelu logowania rozpoczyna się od „https://” – co oznacza połączenie za pomocą szyfrowanego protokołu. Adres panelu logowania nie powinien rozpoczynać się od „http://”. Wykorzystanie szyfrowanego protokołu symbolizowane jest typowo poprzez znak zamkniętej kłódki i który wizualnie może różnić się w zależności od przeglądarki. Rekomenduje się również upewnić, czy znak taki nie jest wyłącznie graficzną ikonką wyświetlaną przez stronę, i czy prowadzi do okna przeglądarki zawierającego informacje o połączeniu i certyfikacie bezpieczeństwa;

    3. rekomenduje się weryfikację, czy przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, uznaje połączenie za bezpieczne, czy certyfikat bezpieczeństwa jest ważny, i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do Witryny.
   2. należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których przesyłane linki faktycznie prowadzą;
   3. należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność linków do stron (np. w celu potwierdzenia danych) otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów itd. Witryna w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów i innych informacji tego rodzaju, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji. Niezbędne funkcje i treści dostępne są z poziomu Witryny;
  3. Powinno się korzystać tylko z właściwych narzędzi:

   1. rekomenduje się korzystanie z oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł. W szczególności dotyczy to przeglądarki internetowej, ponieważ jest to podstawowe narzędzie umożliwiające dostęp do Witryny;
   2. należy korzystać z narzędzi zapobiegających działaniu szkodliwego oprogramowania;
   3. należy aktualizować używane oprogramowanie, zwracając szczególną uwagę na aktualizacje bezpieczeństwa;
   4. zdecydowanie odradza się używania nieoficjalnych, niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie za pomocą nakładek, pluginów, wtyczek).
  4. Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła, składające się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli specjalnych.

 8. ZMIANY

  Aktualna wersji Polityki Prywatności udostępniana jest nieodpłatnie w Witrynie w formie umożliwiającej jej pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

 9. KONTAKT

  Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności czy też zasad korzystania z Witryny prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@analizy.pl.

  Jednocześnie we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@analizy.pl.